YUMEIHO THERAPY
in European Union
HomeAbout Yumeiho TherapyCommunity Trade MarkEuropa CountriesGalleryYumeiho NewsUpcoming coursesUseful linksContact UsBank account information of Yumeiho EUSite Map

Austria
Belarus
Belgium
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Kazakhstan
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Netherlands
North Macedonia
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Ukraine
United Kingdom
Other countries

Slovakia

 
Mr. Martin Myška (4th dan of Yumeiho) - the official representative of Yumeiho Therapy in Slovakia       
Poliklinika II, Bří Štefanů 895/1, Hradec Králové

Phone: +420 777 205 18


www.napravatela.cz
info@napravatela.czCommunity Trade Mark of Yumeiho
® kategories of protection:

SK-41- Vzdelávanie; poskytovanie odbornej prípravy; akadémie [vzdelávanie]; telesné cvičenie; vydávanie textov, s výnimkou reklamných alebo náborových;vydávanie textov okrem reklamných textov; vzdelávanie; vyučovanie; vzdelávanie; filmová tvorba; gymnastický výcvik;vydávanie kníh; vydávanie kníh; organizovanie a vedenie kolokvií;organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií;konferencie (organizovanie a vedenie -); organizovanie a vedenie kongresov;organizovanie a vedenie kongresov; pedagogické informácie;informácie o výchove a vzdelávaní; vzdelávacie skúšky;organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; služby mimomestského klubu; škôlky a detské jasle;detské jasle; praktický výcvik (ukážky);cvičenie (praktické -) [ukážky];informácie o možnostiach rekreácie; organizovanie a vedenie seminárov;semináre (organizovanie a vedenie -); organizovanie a vedenie sympózií;sympóziá (organizovanie a vedenie -);výroba videofilmov; výroba (tvorba) videofilmov;penzijné služby; organizovanie a vedenie vzdelávacích kurzov; vydávanie elektronických kníh a časopisov; fotografická reportáž; fotografovanie;voľbu povolania (poradenstvo pre -) [poradenstvo v oblasti vzdelávanie]; odborné poradenstvo (vzdelávacie alebo školiace služby); nahrávanie videopások;písanie textov, okrem reklamných textov; uverejňovanie textov, okrem reklamných textov.

SK-42- Vedecké a technologické služby, výskum a navrhovanie, ktoré s tým súvisia; lekársky výskum; inžinierske práce; počítačové programovanie; výskum a vývoj nových produktov (pre tretie osoby); biologický výskum;výskum (biologický-); zememeračstvo; zhotovovanie kópií počítačových programov; výskumné služby v oblasti ochrany životného prostredia;výskum v oblasti ochrany životného prostredia

SK-44- Lekárske služby; salóny krásy;salóny krásy;zdravotné strediská; lekárske kliniky; chiropraxia; kadernícke salóny;kadernícke salóny; zotavovne pre rekonvalescentov; zotavovne pre rekonvalescentov; Zotavovne pre rekonvalescentov; služby nemocníc; zdravotnícka starostlivosť; masáže (vykonávanie -); Lekárska starostlivosť; fyzioterapia; fyzioterapia; služby sanatórií; zotavovne pre rekonvalescentov; zotavovne pre rekonvalescentov; súkromné kliniky alebo sanatóriá; ošetrovateľské služby; aromaterapeutické služby; rehabilitácia toxikomanov; sauny; poskytovanie soláriových služieb; služby liečivých kúpeľov; služby vizážistov; osteopatia; zdravotnícka starostlivosť v oblasti osteopatie.

 Hosting ITL.pl
HomeAbout Yumeiho TherapyCommunity Trade MarkEuropa CountriesGalleryYumeiho NewsUpcoming coursesUseful linksContact UsBank account information of Yumeiho EUSite Map